Follow us on...
Follow us on Facebook
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành Viên Đã Kích Hoạt Lam Thu's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  52
  Thanks
  45
  Thanked 93 Times in 28 Posts

  Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập Triết học Mác-Lênin


  MỤC LỤC

  Chương1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

  Câu hỏi 1. Đặc trưng của tri thức triết học và sự biến đổi đối tượng nghiên cứu của triết học qua các giai đoạn lịch sử?
  Câu hỏi 2. Vấn đề cơ bản của triết học. Cơ sở để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm?
  Câu hỏi 3. So sánh phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình?
  Câu hỏi 4. Trình bày vai trò thế giới quan, phương pháp luận của triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin?

  Chương 2: Khái lược lịch sử triết học trước Mác
  Câu hỏi 5. Những tư tưởng cơ bản của triết học Phật giáo?
  Câu hỏi 6. Cuộc đấu tranh giữa triết học duy vật và triết học duy tâm trong triết học Trung Hoa cổ đại?
  Câu hỏi 7. Trình bày nội dung cơ bản những tư tưởng triết học Aâm dương – Ngũ hành?
  Câu hỏi 8. Trình bày nội dung cơ bản triết học Nho giáo?
  Câu hỏi 9. Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Đạo gia?
  Câu hỏi 10. Trình bày những tư tưởng cơ bản của triết học Pháp gia?
  Câu hỏi 11. Trình bày những nội dung thể hiện lập trường duy vật và duy tâm của tư tưởng triết học Việt Nam?
  Câu hỏi 12. Trình bày những nội dung của tư tưởng yêu nước Việt Nam?
  Câu hỏi 13. Trình bày những quan niệm về “Đạo” làm người của những tư tưởng triết học Việt Nam?
  Câu hỏi 14. Điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm triết học Hy Lạp cổ đại?
  Câu hỏi 15. Điều kiện kinh tế xã hội và đặc điểm triết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ?
  Câu hỏi 16. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học thời Phục hưng và cận đại?
  Câu hỏi 17. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học của triết học duy vật Pháp thế kỷ XVIII?
  Câu hỏi 18. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học của triết học cổ điển Đức thế kyÛ XVIII nửa đầu thế kyÛ XIX?
  Câu hỏi 19. Một số các nhà triết học tiêu biểu của triết học cổ điển Đức?

  Chương 3: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin
  Câu hỏi 20. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác?
  Câu hỏi 21. Ý nghĩa bước ngoặt cách mạng do Mác thực hiện trong triết học?
  Câu hỏi 22. Lênin phát triển triết học Mác?

  Chương 4: Vật chất và ý thức
  Câu hỏi 23. Phân tích nội dung, ý nghĩa phương pháp luận định nghĩa vật chất của Lênin?
  Câu hỏi 24. Tại sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất?
  Câu hỏi 25. Tính thống nhất vật chất của thế giới?
  Câu hỏi 26. Phân tích phạm trù ý thức, nguồn gốc của ý thức?
  Câu hỏi 27. Phân tích bản chất của ý thức và vai trò của tri thức khoa học?
  Câu hỏi 28. Phân tích kết cấu của ý thức?
  Câu hỏi 29. Phân tích nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?

  Chương 5 : Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển
  Câu hỏi 30. Sự ra đời của phép biện chứng duy vật?
  Câu hỏi 31. Phân tích nội dung, ý nghĩa nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển?

  Chương 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
  Câu hỏi 32. Định nghĩa phạm trù và phân biệt sự khác nhau giữa phạm trù triết học và phạm trù của khoa học cụ thể?
  Câu hỏi 33. Phân tích nội dung, ý nghĩa cặp phạm trù cái chung và cái riêng?
  Câu hỏi 34. Phân tích nội dung, ý nghĩa cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả?
  Câu hỏi 35. Phân tích nội dung và ý nghĩa cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên?
  Câu hỏi 36. Phân tích nội dung và ý nghĩa cặp phạm trù nội dung và hình thức?
  Câu hỏi 37. Phân tích nội dung, ý nghĩa cặp phạm trù khả năng và hiện thực?
  Câu hỏi 38. Định nghĩa qui luật và vai trò các qui luật cơ bản của phép biện chứng duy

  Chương 7 : Các qui luật cơ bản của phépbiện chứng duy vật
  Câu hỏi 39. Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi chất và ngược lại?
  Câu hỏi 40. Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?
  Câu hỏi 41. Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật phủ định của phủ định?

  Chương 8 :Lý luận nhận thức
  Câu hỏi 42. Trình bày những quan điểm cơ bản về nhận thức của triết học trước Mác và quan niệm về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
  Câu hỏi 43. Tại sao thực tiễn là cơ sở, động lực và là tiêu chuẩn của nhận thức?
  Câu hỏi 44. Phân tích nội dung, ý nghĩa biện chứng của quá trình nhận thức?
  Câu hỏi 45. Phân tích nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận?
  Câu hỏi 46. Chân lý và các tính chất của chân lý?
  Câu hỏi 47. Trình bày nội dung các phương pháp nhận thức khoa học?

  Chương 9 : Xã hội và tự nhiên
  Câu hỏi 48. Tại sao nói xã hội là một bộ phận đặc thù và là sản phẩm cao nhất cùa tự nhiên?
  Câu hỏi 49. Phân tích những đặc điểm của qui luật xã hội?
  Câu hỏi 50. Phân tích nội dung sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên?
  Câu hỏi 51. Vai trò của dân số đối với sự phát triển của xã hội?
  Câu hỏi 52. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển của xã hội?

  Chương 10 : Hình thái kinh tế – xã hội
  Câu hỏi 53. Trình bày vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội?
  Câu hỏi 54. Phương thức sản xuất là nhân tố quyết định sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội?
  Câu hỏi 55. Lực lượng sản xuất là gì? Tại sao nói trong thời đại ngày nay khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp?
  Câu hỏi 56. Quan hệ sản xuất là gì? Trình bày các loại hình quan hệ sản xuất cơ bản hiện nay ở Việt Nam?
  Câu hỏi 57. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất?
  Câu hỏi 58. Nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng?
  Câu hỏi 59. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?


  Chương 11: Giai cấp và các hình thức cộng đồng người trong lịch sử
  Câu hỏi 60. Phân tích các đặc trưng cơ bản trong định nghĩa giai cấp của Lênin?
  Câu hỏi 61. Phân tích nguồn gốc, kết cấu giai cấp. Ý nghĩa của vấn đề này trong giai đoạn hiện nay ở nước ta?
  Câu hỏi 62. Tại sao nói đấu tranh giai cấp là một động lực của sự phát triển xã hội có giai cấp?
  Câu hỏi 63. Nội dung các hình thức cộng đồng người trong lịch sử ?
  Câu hỏi 64. Thế nào là mối quan hệ giai cấp - dân tộc và giai cấp - nhân loại?

  Chương 12: Nhà nước và cách mạng xã hội
  Câu hỏi 65. Phân tích nguồn gốc, bản chất của nhà nước?
  Câu hỏi 66. Phân tích những đặc trưng và chức năng của nhà nước?
  Câu hỏi 67. Phân tích các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử?
  Câu hỏi 68. Tại sao cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau?

  Chương 13: Ý thức xã hội
  Câu hỏi 69. Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội?
  Câu hỏi 70. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội?
  Câu hỏi 71. Ý thức chính trị và vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta?
  Câu hỏi 72. Ý thức pháp quyền và vai trò hệ tư tưởng pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở nước ta?
  Câu hỏi 73. Ý thức đạo đức và vai trò của đạo đức cộng sản chủ nghĩa?
  Câu hỏi 74. Ý thức tôn giáo?
  Câu hỏi 75. Ý thức thẩm mỹ và vấn đề định hướng thị hiếu nghệ thuật trong quá trình xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
  Câu hỏi 76. Khoa học và chức năng của khoa học?

  Chương 14 : Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin
  Câu hỏi 77. Phân tích các quan niệm cơ bản về con người trong lịch sử triết học trước Mác?
  Câu hỏi 78. Phân tích quan niệm của triết học Mác - Lênin về bản chất của con người?
  Câu hỏi 79. Tại sao nhân cách là bản sắc độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân?
  Câu hỏi 80. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội?
  Câu hỏi 81. Vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân ( lãnh tụ) đối với sự phát triển của xã hội ?

  Chương 15 : Một số trào lưư triết học phương Tây hiện đại
  Câu hỏi 82. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa thực chứng?
  Câu hỏi 83. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh?
  Câu hỏi 84. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Thực dụng?
  Câu hỏi 85. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Tômát mới?

  Các bạn tải tài liệu tại đây nhé:
  triet_hoc_mac_lenin_de_cuong_bai_giang_va_huong_dan_on_tap.pdf

 2. Có 9 mém đã nhấn thanks bài viết này vì quá cảm kích :">

  bongphongquynh (23-12-2014),Huyền Trúc (09-10-2015),Lam Thiên (19-12-2014),Lê Thị Mỹ Hậu (21-10-2015),love snsd (16-01-2015),minhtien3007 (17-08-2016),students (24-10-2016),TranThiTham (17-12-2014),tungbuii3005 (17-12-2015)

 

 

Từ khóa:

http:forum.ueh.edu.vnbaiviet114304-De-cuong-bai-giang-va-huong-dan-on-tap-Triet-hoc-Mac-Lenin.ueh

cau hoi chuong 8 mac lenin

de cuong on tap mac le nin

mở bài triết học

de cuong on tâp mac phan 1

đề cương ôn tập chương 1 triết

triết 2 ueh bài giảng

cách giải bài tập triết 2

ôn tập mác lenin ueh

cau hoi trac nghiem mac lenin chuong 5

câu hỏi ôn tập triết học

câu hỏi ôn tập mác lênin

Đề cuong chuong mot mac lenin

81 cau hoi triet hoc mac lenin

câu hỏi mở triết 2

de cuong on thi mac

cau hoi on tap chuong 5 cua mac le nin

bài giảng mác của ueh

câu hỏi ôn tập đề cương triết 1 pdf

đề mác ueh

bbài tập triết chương 5

bai 6 on tap chuong 5 triết

đề cương triết học chuong 7

giai bt chuong 5 triết

đề ôn mác lênin ueh