Kết quả khiếu nại, bổ sung điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014
20.01.2015 154
Kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ học kỳ cuối năm 2014
Kết thúc thời gian khiếu nại, bổ sung (từ ngày 09/01/2015 đến ngày 19/01/2015), Phòng Công tác chính trị thông báo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên ĐHCQ học kỳ cuối năm 2014 như sau:


1. Điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014:- Trường đã cộng điểm các hoạt động sinh viên đề nghị bổ sung, điều chỉnh đúng quy định;


- Các trường hợp sinh viên đã nghỉ học, chuyển khóa được bảo lưu kết quả đã đánh giá;


- Các trường hợp sinh viên đủ điều kiện nâng một bậc xếp loại rèn luyện nhưng đã có điểm rèn luyện >=90 được bảo lưu nâng bậc cho học kỳ đầu năm 2015;


- Sinh viên sử dụng chức năng tra cứu tại www.ctct.ueh.edu.vn để tra cứu điểm và hoạt động rèn luyện của học kỳ cuối năm 2014;


- Ban hành quyết định công nhận điểm và cập nhật kết quả vào trang online.ueh.edu.vn vào ngày 21/01/2015.2. Danh sách sinh viên được nâng bậc rèn luyện: Vui lòng tải file và xem danh sách

chi tiết tại :
http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1775