xác suất để máy 1 và máy 2 sản xuất được sp loại 1 lần lượt là 0,7 và 0,6.
cho mỗi máy sản xuất 2 sp. trong số 40 sp do 2 máy sx, chỉ gồm hai loại: loại 1 và loại 2. giá bán 1 sp loại 1 là 20 USD và 1 sp loại 2 là 15 USD. tìm phương sai của số tiền thu được do bán 40 sp.