Khi tổ chức sản xuất,nhà tư bản ứng trước 50triệu đôla, trong điều kiện cấu tạo hữu cơ của tư bản là 9:1. Hãy tính tỷ suất tích lũy nếu biết rằng mỗi năm 2,25triệu đô la giá trị thặng dư biến thành tư bản và trình độ bóc lột là 300%?