QUY TẮC BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI
(Ban hành theo Quyết định số 317/QĐ-PVIBH ngày 23 tháng 04 năm 2015 của tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI)

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:Định nghĩa