1 hôp có 3 đồng xu bê ngoài giông het nhau ....xác suât xhieen mặt sấp của 3 đồng xu lần lượt là 0.3 0.5 và 0.7
Chọn ngâu nhiên 1 đồng xu trong hộp và tung nó 2 lần .
Tính xác suất đê cả hai lần đều xuât hiên mặt sấp...sử dụng bayes giup minh nhé
Thank ạ