Đề: C= 200+0.75Yd, I=700+0,16Y, G=260, X=350, M=78+0.18Y, Tm=0,2 (T=T0+Tm.Y) (Các đại lượng khác bằng 0)
a. Viết hàm tiết kiệm và xđ điểm cân bằng sản lượng theo pt bơm vào và rút ra.
b. Vì lượng tiền đưa vào lưu thông tăng lên nên tiêu dùng thay đổi 80, đầu tư thay đổi 100
Xđ điểm cân bằng mới và vẽ đồ thị
--------------
Mình k hiểu sao khi sử dụng pt bơm vào=rút ra, Y=AD, S=I để xác định điểm cb thì kết quả không giống nhau.
Mình k biết là sai ở chỗ nào. Ai biết giúp mình với