Mai mình thi cuối kỳ môn xác suất thống kê nên mọi người có ai pro về môn này thi cho mình xin sdt để khi cần mình gọi giúp đỡ. Sdt mình là 01666735313