1) xét một phép thử C, A là biến cố, xác suất xuất hiện A là b. Thực hiện phép thử C một cách độc lập trong những điều kiện giống nhau cho tới khi biến cố A xuất hiện. Gọi X là số lần thử cần thiết.
a. Tính kỳ vọng của X
b. Thực hiện phép thử C cho tới khi biến cố A xuất hiện k lần liên tiếp. Gọi Z là số lần thực hiện phép thử cần thiết. Tính kỳ vọng của Z.

2) Tung đồng xu 2 mặt sấp ngửa cân đối đồng chất cho tới khi xuất hiện 2 mặt ngửa liên tiếp. Gọi Y là số lần tung cần thiết. Tính kỳ vọng của Y.