Các anh, chị hướng dẫn em giải bài này ak ! Em chân thành cảm ơn.
Đề bài: Nhà máy sản xuất 1000 sản phẩm. Khi ước lượng tỷ lệ sản phẩm loại A, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 410 sản phẩm thì thấy 179 sản phẩm loại A. Với độ chính xác 30 sản phẩm thì độ tin cậy là bao nhiêu ?

a. 66,31%
b. 62,37%
c. 77,93%
d. Khác