Khảo sát 100 sản phẩm do 1 nhà máy sản xuất ra thì có 80 chính phẩm. Giả sử năm sau nhà máy sử dụng công nghệ sản xuất mới làm cho tỷ lệ chính phẩm là 90%. Với mức ý nghĩa 5%, kết luận xem công nghệ sản suất mới có làm tăng tỷ lệ chính phẩm không??
Anh chị nào giải giúp em với ! Em xin biết ơn.....