. Tên môn học: KINH TẾ PHÁT TRIỂN
2. Giảng viên:
· TS. Lê Ngọc Uyển
· TS. Đinh Phi Hổ
· Th.S Lê Thị Thanh Tùng
· Th.S Trần thị Bền
· Th.S Võ Tất Thắng
3. Bậc đào tạo: Đại học Hệ đào tạo: Chính quy
4. Thời lượng: 2 tín chỉ.
5. Điều kiện tiên quyết: (các môn học phải học trước)
Sinh viên phải có kiến thức Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I
6. Mô tả môn học:
Môn học giúp học viên hiểu biết các khái niệm căn bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế; cách tính các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng và phát triển
Phân tích các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế,
Tập trung vào những vấn đề trở ngại và khó khăn của các nước đang phát triển.
Môn học còn nghiên cứu các lý thuyết và các mô hình tăng trưởng, thảo luận lý do một quốc gia tăng trưởng nhanh hơn một quốc gia khác cũng như khả năng áp dụng kinh nghiệm của các nước phát triển cho các nước đang phát triển.
Môn học sẽ tập trung vào một số chủ đề quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển: chẳng hạn như nghèo đói và bất bình đẳng, tri thức, toàn cầu hóa… Phần này sẽ thảo luận những đặc điểm của từng nhân tố, hiệu quả khai thác và khả năng cải thiện để thúc đẩy phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển.
7. Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:
Giải thích và phân biệt các khái niệm liên quan đến phát triển kinh tế; có thể sử dụng các tiêu chí để đo lường thành tích tăng trưởng và phát triển của một quốc gia.
Xác định các yếu tố có đóng góp vào phát triển kinh tế của một quốc gia, từ đây có thể viết các bài phân tích chính sách kinh tế hoặc cao hơn là tham gia vào quá trình hoạch định chính sách phát triển.
8. Phương pháp giảng dạy:
Giảng viên sẽ trình bày những nội dung lý thuyết cơ bản, việc thảo luận sau đó sẽ dựa vào nội dung các bài đọc, những thắc mắc riêng của từng sinh viên hoặc những câu hỏi chuẩn bị trước của giảng viên. Những thông tin thực tế sẽ được cập nhật cho đến ngày bài giảng diễn ra.