Chú í: Welcome new members to FUEH
Thầy phán:
[20-08 08:59 PM] 31161025210: Bói toán

Thầy:Để mai tính
[20-08 08:58 PM] 31161025210: @thầy :
# XxL là người bóc tem.#