akatsu2311 has reported a post.

Reason:
Post: Slide bài giảng gvcc ts phạm thăng :"> !
Forum: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
Assigned Moderators: N/A

Posted by: huutrong86
Original...