Xem thêm:
tieng anh online
anh van giao tiep hang ngay
học tiếng anh giao tiếp ở đâu

1) Nhấn vào vần gốc đối với các từ có thêm tiền tố, hậu tố.
+ Teacher [ 'ti: t∫ə]
+ unhappy [ ʌnhappy]...