Trích đoạn bài thu hoạch:

"Khác nhau về cách thức tổ chức nhà nước là điểm quantrọng dẩn đến sự khác biệt giữa hệ thống pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ. Hơn nửa,do đi theo hai trương phái luật khác...