Royal Neo tặng bài hát thứ 6 nà:
Chờ người nơi ấy
Nghe thử xem có gì khác nha! ^^