1. Cú pháp và chức năng của hàm DSUM trong ExcelCú pháp: DSUM(database, field, criteral)
Trong đó:
database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề
field: Địa chỉ của trường cần tính tổng...