Người dùng khi sử dụng laptop tránh để người gian đột nhập vào laptop và đánh cắp dữ liệu quan trọng .Thường xuyên sự dụng các biện pháp ngăn chặn xâm nhập laptop của mình trái phép Hôm nay chúng tôi...