làm sao để được đăng bài vậy. mình vào thì báo chưa có quyền. mặc dù đã comfirm